Právní ustanoveníPrávní informace

Textem tohoto e-mailu odesílatel neslibuje uzavřít ani neuzavírá jménem společnosti Mobis Automotive System Czech s.r.o jakoukoli smlouvu.
Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu.
Informace obsažené v tomto dokumentu/e-mailu jsou určeny výlučně pro potřeby jeho adresáta ve smyslu účelu, který byl mezi odesílatelem
a adresátem ujednán písemně nebo ústně.
Dokument může obsahovat informace chráněné jako obchodní tajemství, případné informace podléhající právní ochraně podle jiných všeobecně
závazných právních předpisů a/anebo ochraně poskytnuté na smluvním základě.
Adresát nesmí modifikovat anebo využívat informace k jinému než sjednanému účelu bez předchozího souhlasu odesílatele.
Z uvedených důvodů Vás vyzýváme, pokud by Vám byl takový dokument/e-mail doručen omylem, abyste se zdrželi jeho zveřejnění dalším subjektem či
jeho použití pro vlastní potřeby. Zároveň si Vás dovolujeme požádat, abyste nás o takovém případu bez zbytečného odkladu informovali a dokument
následně zlikvidovali.

 

Děkujeme.